SHORTLEASE ALGEMENE VOORWAARDEN DB ShortLease  versie DBSL jan 2016-01
in aanmerking nemende dat;
A. DB ShortLease  binnen Nederland motorrijtuigen verhuurt/least in verscheidene prijsklassen en van verschillende merken en typen;
B. Lessee motorrijtuigen nodig heeft teneinde die beschikbaar te stellen voor zakelijk- en privé-gebruik;
C. Waar verder in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over huren wordt eveneens bedoeld leasen en waar gesproken wordt over (auto)lease-overeenkomst wordt bedoeld het leasecontract.
D DB. ShortLease lid is van de afdeling Autoverhuur van de Bovag. Onze voertuigen worden onder de Algemene Huurvoorwaarden voor de leden van de afdeling Autoverhuur en –leasing van Bovag verhuurd. Lessee (huurder) accepteert de voorwaarden zoals vermeld in de mantelovereenkomst van DB Shortlease en de algemene huurvoorwaarden van de Bovag voor zover deze niet zijn uitgesloten door  DB ShortLease algemene voorwaarden. Algemeen huurvoorwaarden voor de leden van de afdeling Autoverhuur en –leasing van Bovag worden op aanvraag verstrekt.

Artikel 1. Bestelling en aflevering.
A. Door ondertekening van de orderbevestiging, dan wel door ondertekening van de lease-overeenkomst verklaren partijen zich akkoord met de mantelovereenkomst. De bepalingen van deze mantelovereenkomst prevaleren boven eventuele anders luidende bepalingen op bestelbon, afleveringsbon en/of lease-overeenkomst, tenzij deze door de directie van  DB ShortLease schriftelijk zijn bevestigd en goedgekeurd.
B. Lessee draagt er zorg voor dat de gemachtigde, die namens haar het motorrijtuig in ontvangst zal nemen, ten bewijze van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid zich zal kunnen legitimeren.
C. Lessee is verplicht tot ondertekening en retournering aan DB Shortlease van de Mantelovereenkomst. Pas op het moment dat  DB Shortlease over een getekend exemplaar van de Mantelovereenkomst beschikt kan tot aflevering worden overgegaan. Door ondertekening van de mantelovereenkomst gaat Lessee akkoord met de Algemene Voorwaarden van DB ShortLease en de Algemene Voorwaarden van de leden van de Afdeling Autoverhuur en –leasing van de Bovag.
D. DB ShortLease is nimmer aansprakelijk voor vertraging in de aflevering van het motorrijtuig.
E. DB ShortLease kan de auto afleveren op een door u gewenst adres in Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden) en na de leaseperiode de auto weer ophalen. Hiervoor gelden de kosten zoals onderstaand weergegeven.

Tabel Haal en Brengkosten

Afstand enkele reis / prijs per dienst (Rit).
Leaseperiode < 30 km > 30 en < 50 km > 50 en < 100 km > 100 km
1 tot 2 mnd Gratis Gratis € 25,= € 50-
2 tot 3 mnd Gratis Gratis € 25,= € 50,-
3 tot 6 mnd Gratis Gratis € 25,= € 35,-
6 tot 9 mnd Gratis Gratis € 25,= Gratis
9 tot 12 mnd Gratis Gratis Gratis Gratis
> 12 mnd Gratis Gratis Gratis Gratis

Artikel 2. Standaard uitrusting, Opties en Accessoires.
A. Lessee ontvangt het voertuig in de standaard uitvoering. Hieronder wordt verstaan: het motorrijtuig zoals door de fabrikant gespecificeerd, daarnaast voorzien van het kopie kentekenbewijs deel 1a en deel 1b, groene kaart en informatiefolder.
B. Het aanbrengen van andere dan fabrieksaccessoires komt voor rekening van Lessee, hetzij opgenomen in de leaseprijs, dan wel direct doorberekent. Verwijdering van de accessoires is slechts toegestaan, indien zij eigendom zijn van Lessee en de verwijdering ervan geen schade aan het voertuig toebrengt.
C. Het aanbrengen van accessoires is toegestaan, doch slechts wanneer DB ShortLease daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
D. Het aanbrengen van reclame is toegestaan, echter uitsluitend met schriftelijke toestemming van  DB ShortLease . Verwijderen van reclame bij beëindiging van de lease-overeenkomst, evenals herstel van eventueel door de reclame of verwijdering daarvan veroorzaakte schade en/of waardevermindering, komt voor rekening van Lessee.
E. Het is niet toegestaan de standaard uitrusting of de uitvoering, zoals die op het leasecontract wordt bedoeld te wijzigen of te laten wijzigen. Indien, ondanks deze uitsluiting toch wijzigingen aan de auto worden aangebracht, zijn de consequenties voor rekening van de Lessee.

Artikel 3. Facturering en betaling.
A. De uit hoofde van de mantelovereenkomst en de lease-overeenkomst(en) verschuldigde periodieke betalingen dient Lessee bij vooruitbetaling te voldoen. Lessee machtigt DB ShortLease tot het automatisch incasseren van de periodieke betalingen en additionele kosten van haar bankrekening door middel van een automatische incassoprocedure van de Bank/Girocentrale. De volmacht tot het automatisch incasseren wordt door ondertekening van de mantelovereenkomst uitdrukkelijk gegeven.
B. Lessee is zonder nadere in gebreke stelling in verzuim indien de automatische incasso niet is geslaagd. DB ShortLease is dan gerechtigd de wettelijke en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen.
C. Lessee dient binnen 24 uur na melding door DB ShortLease zorg te dragen voor voldoende saldo, zodat alsnog tot automatisch incasso kan worden overgegaan.
D. DB ShortLease is gerechtigd zich bij niet tijdige betaling door Lessee te beroepen op het recht zoals gesteld in artikel 17 van deze Algemene voorwaarden.
E. Lessee doet afstand van het recht zich op compensatie van vorderingen te beroepen.

Artikel 4. Borgstelling.
De borg bedraagt 2 maandtermijnen. Deze dient voor aflevering van de auto te worden betaald. Na inlevering c.q. beëindiging van de shortlease-overeenkomst zal de borg worden teruggestort met aftrek van openstaande posten of additionele kosten.

Artikel 4. Afwijking van de leasetermijn en de overeengekomen kilometrage.
A. De in de lease-overeenkomst vastgestelde leasetermijn prijs is berekend op basis van de in de lease-overeenkomst vermelde contractduur en de daarin genoemde maximale kilometrage.
B. Lessee verstrekt aan DB ShortLease , indien wij dat verzoeken, de juiste kilometerstand van elk geleast voertuig.
C. Indien blijkt dat de werkelijke kilometrage, inclusief vervangingsrecht conform artikel 10 A, meer dan 10% afwijkt van de middels de lease-overeenkomst(en) overeengekomen kilometrage is DB ShortLease gerechtigd de leasetermijn prijs, dan wel de leasetermijn te verhogen naar de betreffende leaseprijs behorende bij het werkelijke kilometrage. Een exemplaar van de tarievenlijst wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.
D. Indien het voertuig wordt ingeleverd maar de in de lease-overeenkomst vastgestelde maximale kilometrage minder dan 10% afwijkt, zal  DB ShortLease de kosten van de extra kilometers zoals vermeld in artikel 3 automatisch incasseren.
E. De minimale looptijd is 1 maand en de maximale looptijd is 24 maanden. Een shortlease maand is 30 dagen (onafhankelijk van de kalendermaand). Indien het contract een kortere looptijd heeft dan vooraf overeengekomen zal een herberekening plaats vinden behorende bij de uiteindelijke werkelijke looptijd.
F. Indien het in de lease-overeenkomst genoemde tijdstip stilzwijgend of in onderling overleg wordt overschreden, blijven alle contractvoorwaarden van kracht en DB ShortLease behoudt zich het recht voor het gebruiksrecht in deze verlengperiode elk moment te kunnen beëindigen. Wordt na eventuele schriftelijke sommatie de auto niet ingeleverd, dan zullen DB ShortLease en de door haar aangewezen personen gerechtigd zijn de auto terug te halen. In dat geval zal Lessee een boete verschuldigd zijn van 0,5% van de cataloguswaarde van het voertuig inclusief BTW, zoals gesteld op de bestelbon/orderbevestiging, voor iedere dag dat het voertuig te laat wordt ingeleverd, onverminderd het recht van  DB ShortLease op schadevergoeding op grond van de wet. Lessee verplicht zich eveneens tot het betalen van de als dan opengevallen termijn op basis van de leaseprijs.

Artikel 5. Kostprijscalculatie en prijsniveau.
A. In de huur-/leasetarieven zijn de volgende componenten begrepen:
o Afschrijvingskosten;
o Rentekosten;
o W.A.-verzekering,Cascoverzekering en ongevallen inzittenden verzekering;
o Kosten reparaties, onderhoud en banden (na akkoord  DB ShortLease );
o Motorrijtuigenbelasting;
o Het recht op vervangend vervoer, zoals vastgelegd in artikel 10 van deze Algemene voorwaarden;
o Kosten van kentekenbewijzen en andere registratiekosten en leges.
B. Wijzigen van de catalogusprijs, de rentevoet, de assurantiepremie en/of de tarieven voor de motorrijtuigenbelasting of andere van overheidswege toegestane of opgelegde prijswijzigingen welke plaatsvinden tussen het moment waarop de Lessee de orderbevestiging ondertekent en de datum van ingang van de lease-overeenkomst, zullen worden opgenomen in de periodieke leasetermijn prijs. Wijzigingen in de tarieven voor de motorrijtuigenbelasting, de verzekeringspremie of andere, van overheidswege opgelegde of toegestane tariefswijzigingen welke plaatsvinden na ondertekening van de lease-overeenkomst worden per betaaldatum opgenomen in de door Lessee periodiek verschuldigde leasetermijn prijs.
C. Lessee heeft het recht zich van de redelijkheid van de op gemelde wijzigingen te overtuigen. Hieraan dient  DB ShortLease medewerking te verlenen.
D. De op gemelde wijzigingen van de leasetermijn prijs zijn geen reden tot ontbinding van de lease-overeenkomst.

Artikel 6. Recht van toegang.
A.  DB ShortLease heeft te allen tijde het recht het voertuig te inspecteren of te doen inspecteren, waar dit zich ook bevindt. Lessee is verplicht na een daartoe strekkend verzoek van  DB ShortLease terstond aan DB ShortLease mee te delen waar het voertuig zich bevindt, evenals DB ShortLease in de gelegenheid te stellen het voertuig te (doen) inspecteren.
B. In geval van ontbinding van de lease-overeenkomst conform wat in artikel 17 van deze Algemene voorwaarden is beschreven, zullen  DB ShortLease en de door haar aangewezen personen zijn gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst het voertuig terug te halen. Lessee geeft DB  ShortLease hierbij dan machtiging om de plaats waar het voertuig zich bevindt te dien einde te betreden. Handelt Lessee in strijd met deze machtiging of is Lessee er verantwoordelijk voor te houden dat het voertuig zich bevindt op een plaats waar door DB ShortLease geen directe toegang kan worden verkregen, verbeurt Lessee een boete gelijk aan de dagwaarde van het motorrijtuig. Deze verplichting vervalt indien het voertuig is ontvreemd.
C. Ontvreemding van het voertuig verplicht Lessee tot het doen van aangifte en zorg te dragen dat DB ShortLease per eerst volgende mogelijkheid een kopie proces verbaal doet toekomen.
D. Indien ontvreemding van het voertuig heeft plaats gevonden middels ontvreemding van de autosleutel verbeurt Lessee een boete gelijk aan de dagwaarde van het voertuig tenzij geen nalatigheid van toepassing is.

Artikel 7. Gebruik en onderhoud.
A. Lessee zal het motorrijtuig deskundig, als een goede beheerder en in overeenstemming met de te dier zake bestaande wetten, reglementen, vorderingen, verordeningen, enz., gebruiken voor het doel waarvoor het is bedoeld en ingericht. Lessee zal het voertuig in goede staat (doen) houden en zo nodig tijdig zorgen voor herstel.
B. Voor rekening van Lessee zijn de kosten van brandstof, stalling, parkeergelden, wassen en poetsen, onderhoud van de carrosserie, onoordeelkundig handelen, gebrek aan normale zorg en/of nalatigheid en overtreding van de verplichtingen zoals gesteld in artikel 8 lid B, dan wel ontstaan ten gevolge van joyriding, voor zover niet gedekt door de verzekering, deelname aan wedstrijden, overbelasting van het voertuig waaronder eveneens begrepen reparatie aan en vervanging van de banden anders dan ten gevolge van normale slijtage.
C. Voor het tussentijds bijvullen van olie dient olie van de voorgeschreven soort en kwaliteit te worden gebruikt.
D. Lessee wordt geacht de voorgeschreven onderhoudsbeurten, zoals die zijn vastgelegd in het instructie-/onderhoudsboekje, tijdig te doen uitvoeren en het onderhoudsboekje volledig te laten invullen en ondertekenen door een erkende reparateur.
E. Lessee wordt geacht wekelijks en/of minimaal iedere 500 kilometer het peil van de motorolie, accu-, rem- en koelvloeistof en de bandenspanning te (doen) controleren en zonodig op peil te brengen. De koelvloeistof zal, indien een vorstperiode inzet, door Lessee worden gecontroleerd op voldoende concentratie opdat van voldoende antivrieswerking sprake is.
F. Indien DB ShortLease van mening is dat Lessee nalatig is gebleven of onoordeelkundig heeft gehandeld zodat daardoor ontstane kosten voor rekening van Lessee zouden zijn, zal DB ShortLease  bij ontkenning van Lessee een onpartijdige expertise laten verrichten. Indien hieruit blijkt dat de kosten inderdaad (deels) voor Lessee zullen zijn, zullen de gemaakte taxatiekosten tevens (deels) voor rekening van Lessee komen.

Artikel 8. Onderhoud en reparaties.
A. Reparaties en onderhoud dienen te worden verricht door een officiële dealer/reparateur van het betreffende merk of door en door Lessee voorgestelde en door DB ShortLease  schriftelijk geaccepteerde, bij de BOVAG aangesloten garage. Alle reparaties welke niet zijn verricht door een der boven vermelde reparateurs komen voor rekening van Lessee.
B. Voor het verrichten van reparaties, dient Lessee zich ervan te overtuigen dat de reparateur vooraf (telefonisch) toestemming aan DB ShortLease  vraagt. Indien deze toestemming niet wordt gegeven komen de reparatiekosten voor rekening van Lessee, dat behoudens in geval van overmacht wat ter beoordeling aan DB Shortlease  is. Is het voertuig door omstandigheden onberijdbaar geworden dient Lessee de noodprocedure te volgen zoals aangegeven in de noodprocedure toelichting in de map van de autopapieren.
C. De navolgende kosten zijn bij een normaal gebruik van het motorrijtuig in de leasetermijn prijs begrepen, te weten: onderhoud volgens het schema van de fabrikant, olie verversen, reparaties en vervanging van onderdelen en banden noodzakelijk als gevolg van normale slijtage. De banden worden in ieder geval vervangen, indien zij op enig moment slechts als gevolg van normale slijtage niet meer aan de wettelijke richtlijnen voldoen.
D. Eventuele reparaties betreffende accessoires, welke niet uitdrukkelijk als zodanig in de leasetermijn prijs zijn opgenomen, zijn voor rekening van Lessee.
E. Eventuele geschillen tussen Lessee en de dealer/reparateur, het geleasde object betreffend, moeten aan DB ShortLease  worden voorgelegd en door DB ShortLease worden behandeld.

Artikel 9. Verzekering.
A.DB ShortLease  zal voor een door Lessee geleast motorrijtuig de navolgende verzekering afsluiten: dekking tegen cascoschade en tegen wettelijke aansprakelijkheid van zowel DB ShortLease als van Lessee, en ongevallen inzittenden verzekering ten behoeve van de bestuurder en het maximaal toegestane aantal inzittenden.
B. Heeft het voertuig zodanige schade opgelopen dat het naar het oordeel van de assuradeur vanuit technisch en/of economisch oogpunt niet herstelbaar is, dan is DB ShortLease gerechtigd de lease-overeenkomst terstond verder uit te voeren conform artikel 11 van deze Algemene voorwaarden. Partijen kunnen overeenkomen een nieuwe lease-overeenkomst voor een ander voertuig te sluiten.
C. Elke schade die door of aan het voertuig ontstaat, moet door Lessee terstond (telefonisch) aan DB ShortLease worden gemeld. De door DB ShortLease gegeven instructies voor het doen herstellen van de schade aan het voertuig dient Lessee strikt op te volgen. Lessee dient in enig geval van schade binnen 48 uur na het ontstaan van de schade DB ShortLease een schriftelijke schadeaangifte te doen toekomen bij voorkeur middels een hiervoor bestemd schadeaangifteformulier.
D. Schade met een door DB ShortLease verzekerd motorrijtuig aangericht aan het voertuig of aan derden, die om welke reden dan ook niet ten volle door de assuradeur wordt vergoed, komt geheel, dan wel gedeeltelijk voor rekening van Lessee die als dan DB ShortLease volledig van aansprakelijkheid ter zake vrijwaart. In een dergelijk geval behoeft DB ShortLease geen zorg te dragen voor een vervangend voertuig.
E. In geval sprake is van een niet-verhaalbare schade geldt een eigen risico van € 250,- voor personenwagens en € 350,- voor bestelwagens. In geval van ruitschade geldt een eigen risico van € 150,-. Indien het voertuig na de leaseperiode wordt ingeleverd met een te repareren sterschade die tijdens de leaseperiode niet is hersteld zal € 70,- eigen risico worden doorbelast. Indien de sterschade tijdens de leaseperiode, na overleg met DB ShortLease is hersteld zal geen eigen risico worden doorbelast.
F. De accessoires welke niet in de lease-overeenkomst zijn verwerkt komen in geval van diefstal of schade niet voor vergoeding in aanmerking.
G. Persoonlijke dan wel zakelijke bezittingen dienen door Lessee zelf te worden verzekerd. DB ShortLease is in geen enkel geval verplicht tot vergoeding van dergelijke bezittingen. Wel kan DB ShortLease bij een eventuele tegenpartij een claim ter vergoeding van deze schade indienen, welke na honorering aan Lessee wordt doorbetaald.
H. Voor het verslepen van het motorrijtuig na schade zal Lessee gebruik maken van de hulporganisatie waarbij DB ShortLease aangesloten, dan wel waarop DB ShortLease een beroep wenst te doen. De kosten hiervan zijn begrepen in de assurantiepremie. Lesse dient hiervoor de noodprocedure te volgen zoals beschreven in de noodprocedure toelichting in de map van de autopapieren.

Artikel 10. Tijdelijke vervanging van het voertuig.
A. Bij reparatie, onderhoud of schadeherstel welke langer duurt dan 24 uur, dat ter beoordeling aan DB ShortLease , zal DB ShortLease na 24 uur zorg dragen voor vervangend vervoer. De met dit vervangend voertuig afgelegde kilometers en de periode gedurende welk het vervangende voertuig is gebruikt, worden beschouwd als te zijn gereden met het geleasde voertuig. Het vervangend voertuig wordt binnen Nederland ter beschikking gesteld.
B. Tijdelijke vervangingsvoertuigen worden uitsluitend door DB ShortLease of door bemiddeling van DB ShortLease ter beschikking gesteld en de kosten hiervan worden betaald conform artikel 10 A. Indien Lessee zonder toestemming van DB ShortLease een voertuig huurt zijn deze kosten geheel voor rekening van Lessee.
C. Indien vervanging van het leasevoertuig in het buitenland noodzakelijk is, dient Lessee de noodprocedure te volgen zoals vermeld in de noodprocedure toelichting de map van de autopapieren. Lessee dient per direct DB ShortLease te informeren bij calamiteiten in het buitenland. Indien Lessee de gegeven adviezen van ANWB hulpcentrale en/of DB ShortLease niet opvolgt zijn daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Lessee.
D. Indien Lessee een tijdelijk vervangingsvoertuig ter beschikking heeft terwijl het te herstellen voertuig nog of weer beschikbaar is, zijn de hieruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Lessee. Lessee dient zich ervan te overtuigen of het te herstellen voertuig weer beschikbaar is en dient dit meteen op te (laten) halen.
E. Een tijdelijk vervangingsvoertuig dient met een volle brandstoftank in ontvangst genomen en ingeleverd te worden. Kosten van brandstof zijn voor rekening van Lessee.

Artikel 11. Vervanging van het motorrijtuig.
A. DB ShortLease is bevoegd, indien de technische staat van het voertuig dat verlangt, wat ter beoordeling is aan DB Shortlease , het in de autolease overeenkomst genoemde voertuig te vervangen door een ander, gelijkwaardig voertuig.
B.DB ShortLease is bevoegd om gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst het voertuig om te wisselen voor een gelijkwaardig voertuig uit dezelfde leaseklasse. Lessee dient aan deze oproep gehoor te geven en DB ShortLease in de mogelijkheid te stellen het voertuig o te ruilen. Indien Lessee geen medewerking verleend gelden alle daartoe gemaakte kosten voor rekening Lessee.

Artikel 12. Inlevering van het motorrijtuig.
A. Bij inlevering van het motorrijtuig wordt een inname formulier in meervoud ingevuld, welke door beide partijen dient te worden ondertekend. Op het inname formulier wordt de algemene staat van het voertuig vastgelegd, evenals de eindkilometerstand en de inleverdatum. Een exemplaar van de inname formulier is bestemd voor Lessee en geldt als bewijsstuk dat het voertuig is ingeleverd. Zolang DB ShortLease niet in het bezit is van een door Lessee ondertekende inname formulier, wordt het voertuig beschouwd als niet te zijn ingeleverd.
B. Reparatiekosten van bij inlevering van het motorrijtuig door DB ShortLease vastgestelde schade(n), welke niet conform de in de lease en mantelovereenkomst overeengekomen procedures zijn of worden afgehandeld, komen geheel voor rekening van Lessee.
C. Indien het motorrijtuig duidelijk waarneembaar in minder goede staat verkeert dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud verwacht mag worden, is DB ShortLease gerechtigd de hieruit voortvloeiende waardevermindering aan Lessee door te berekenen. Bij beoordeling hiervan wordt het totaal van de gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst gereden kilometers, evenals de leeftijd van het voertuig in aanmerking genomen. Bij inlevering van het voertuig wordt door DB ShortLease  , in samenspraak met Lessee, de staat van het voertuig beoordeeld.
E. Bij inlevering van het motorrijtuig worden alle eigendommen van Lessee geacht uit het voertuig te zijn verwijderd. Indien Lessee opdracht geeft tot het uitbouwen van accessoires zijn de kosten hiervan voor Lessee.

Artikel 13. Kilometerteller
A. Indien de kilometerteller van het motorrijtuig onklaar raakt, is Lessee verplicht dit terstond te melden bij DB ShortLease en haar aanwijzingen ter zake op te volgen. Het aantal verreden kilometers gereden tot het moment van herstel van dit defect zal in onderling overleg worden geschat. Enig handelen in strijd met dit artikel geeft DB Shortlease het recht de lease-overeenkomst tussentijds te beëindigen conform artikel 17 van deze Algemene voorwaarden. Lessee zal in dat geval gehouden zijn DB ShortLease op redelijke basis de geschatte hoeveelheid niet geregistreerde kilometers te vergoeden.

Artikel 14. Beslag en maatregel van derden.
A. Indien derden ten opzichte van het motorrijtuig rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zal Lessee hen terstond doen blijken van het eigendom en de rechten van DB ShortLease . In geval van beslaglegging of indien grondige redenen voor beslaglegging bestaan, zal Lessee hiervan ten spoedigste mededeling doen aan DB ShortLease . Wanneer door maatregelen van derden het voertuig uit de macht van Lessee raakt, zal Lessee terstond voor zover dat mogelijk is, zelf voorzieningen daartegen treffen. Terstond doch uiterlijk binnen 24 uur stelt Lessee DB ShortLease in kennis van de hierboven beschreven maatregelen van derden. DB ShortLease zal voor de bescherming van haar rechten in deze alle door haar nodige geachte maatregelen, ook ten name van Lessee, kunnen treffen. De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van Lessee.
B. Beslaglegging op het motorrijtuig ontheft Lessee niet van zijn verplichtingen tot betaling van de leasetermijn bedragen, onverminderd het recht van DB ShortLease zoals gesteld in artikel 17 van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 15. Beperkingen.
Lessee dient het motorrijtuig conform de bepalingen van de mantel overeenkomst te gebruiken; het is Lessee vooral verboden om:
A. het motorrijtuig te gebruiken voor snelheids-, prestatie-, en/of betrouwbaarheidsritten en ermee te rijden op gesloten circuits.
B. het voertuig te gebruiken voor het geven van rijlessen.
C. zonder schriftelijke toestemming van DB ShortLease het voertuig te verhuren, dan wel in gebruik te geven aan derden anders dan aan personen voor wie het voertuig bestemd was, uitgezonderd personen behorend tot het gezin van de door Lessee gemachtigde regelmatige bestuurder.
D. Gebruik van het voertuig buiten Nederland anders dan volgende landen; België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken en Groot Brittannië. Gebruik van het voertuig in andere dan voornoemde landen is alleen toegestaan na schriftelijk akkoord van DB ShortLease .
E. het voertuig te vervreemden.
F. toezeggingen te doen aan derden namens DB ShortLease .
G. Voorafgaand aan inlevering van de auto is Lessee gehouden alle wijzigingen ongedaan te maken en toevoegingen weg te nemen, tenzij daardoor schade ontstaat. Dit geldt ook voor belettering die DB ShortLease ten behoeve van Lessee heeft laten aanbrengen. Als Lessee niet voldoet aan deze verplichting, is Lessee aan DB ShortLease vergoeding verschuldigd van de kosten van ongedaan making c.q. wijziging.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring.
A. Lessee is aansprakelijk voor alle schade, kosten en boeten veroorzaakt door, aan of met het motorrijtuig, behoudens het geval dat de aansprakelijkheid volgens de lease-overeenkomst of deze Algemene voorwaarden door DB ShortLease gedragen dient te worden.
B. Uitdrukkelijk voor rekening van Lessee komen onder meer:
– alle vorderingen voortvloeiend uit artikel 185, voorheen artikel 31, van de Wegenverkeerswet 1994.
– de kosten en boeten veroorzaakt door het plegen van een strafbaar feit met het motorrijtuig tot op de dag van inlevering van het voertuig, zoals blijkt uit de inname bon.
– alle kosten van door DB ShortLease geleden schade door het verlies van het voertuig en/of de daarbij behorende documenten, dan wel accessoires zoals deze staan omschreven in artikel 2 lid A, behoudens indien de schade wordt vergoed door assuradeur, dan wel door derden.
C. Indien Lessee of derden schade lijden als gevolg van zichtbare of verborgen gebreken aan het voertuig dan wel door het niet rijdbaar zijn van het voertuig, dan zijn de kosten hieruit voortvloeiend nimmer voor DB ShortLease .
D. Voor zover nodig vrijwaart Lessee DB ShortLease voor alle aanspraken van derden.

Artikel 17. Ontbinding van de lease-overeenkomst.
A. DB ShortLease heeft het recht de lease-overeenkomst terstond, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden c.q. ontbonden en te verklaren en het voertuig tot zich te nemen, onverminderd haar recht om van Lessee volledige schadevergoeding te eisen zoals uitgewerkt onder lid B, zulks op een der navolgende gronden:
– indien Lessee één of meerdere der bepalingen van de overeenkomst (lease-overeenkomst en mantelovereenkomst) niet of niet behoorlijk nakomt;
– wanneer, in het geval dat Lessee een rechtspersoon is, er een wijziging optreedt in de rechtsvorm, statuten of zeggenschapsverhoudingen binnen de structuur van Lessee, dan wel in geval van surseance van betaling of faillissement van Lessee;
– wanneer, indien Lessee een natuurlijk persoon is, Lessee overlijdt, onder curatele wordt gesteld, het vermogen van Lessee onderbewind wordt gesteld, of in geval van surseance van betaling of faillissement van Lessee;
– in geval van diefstal, verduistering, justitiële inbeslagneming van, respectievelijk civielrechtelijke beslaglegging op het verhuurde/geleaste voertuig;
– in geval zich één van de omstandigheden voor doet zoals gesteld in artikel 14 van deze Algemene voorwaarden;
– indien Lessee de artikelen 7, 9 of 15 van deze Algemene voorwaarden overtreedt;
– indien blijkt dat Lessee voor of bij het aangaan van deze Algemene voorwaarden onjuiste of onvolledige opgaaf heeft gedaan of heeft laten doen, dan wel feiten of omstandigheden heeft verzwegen welke van dien aard zijn dat DB ShortLease de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.
B.DB  ShortLease en Lessee komen nu reeds voor alsdan uitdrukkelijk overeen dat, ingeval de lease-overeenkomst voortijdig wordt beëindigd/ontbonden, Lessee  DB ShortLease schade zal vergoeden welke schade, schade zal bedragen: het totaal van alle overeengekomen, nog niet betaalde leasetermijn bedragen, vermeerderd met de ingevolge artikel 3 van deze Algemene voorwaarden verschuldigde rente, met de ingevolge artikel 4 en 18 van deze Algemene voorwaarden verschuldigde bedragen, met de kosten vallende op de terugneming van het gehuurde/geleaste met de fictieve restwaarde van het gehuurde/geleaste (zijnde gelijk aan de contractprijs op het moment van sluiten van de lease-overeenkomst minus de bij afsluiting van die overeenkomst aangehouden waardevermindering c.q. afschrijving waarop de calculatie van de leasetermijn bedragen is gebaseerd), en verminderd met de netto-opbrengst bij verkoop van het gehuurde/geleaste, met de eventueel wegens kortere dan gecontracteerde looptijd niet betaalde c.q. gerestitueerde verzekeringspremie en motorrijtuigenbelasting, met een eventueel bedrag wegens niet benodigd onderhoud en reparatie van het gehuurde/geleaste op basis van de minder dan gecontracteerde verreden kilometers en het bij calculatie van de periodieke leasetermijn prijs gehanteerde kilometertarief voor reparatie en onderhoud, en waar bij de boeken van DB ShortLease het bestaan en beloop van de schuld van Lessee c.q. de omvang van de hiervoor genoemde componenten bewijzen, behoudens tegenbewijs.

Artikel 18. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
A. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die DB ShortLease dient te maken ter incasso van enige vordering uit hoofde van de lease-overeenkomst en deze Algemene voorwaarden zijn voor rekening van Lessee. Behoudens wanneer DB ShortLease hogere kosten heeft moeten maken, worden deze kosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag van € 150,=

Artikel 19. Beschikkingsbevoegdheid.
A.DB  ShortLease zal als eigenaar van het motorrijtuig dit als enige mogen bezwaren, (in eigendom dan wel in pand) mogen overdragen of er anderszins over mogen beschikken, evenals haar rechtsverhouding tot de Lessee uit de leaseovereenkomst aan een derde kunnen overdragen. Door deze overdracht gaan alle rechten en verplichtingen van DB ShortLease over op deze derde. Lessee verklaart al nu voor dan in te stemmen met een dergelijke overdracht.
B. Lessee van het motorrijtuig verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Motorrijtuig bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Motorrijtuig kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al wat deze derde van de Lessor te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.

Artikel 20. Rechten en plichten van de berijd(st)ers van de Voertuigen.
A. Lessee verplicht zich aan zijn berijders/berijdsters passende voorschriften te geven opdat deze op de hoogte zullen zijn met de inhoud van de mantelovereenkomst en daar naar zullen handelen.

Artikel 21. Domiciliekeuze
A. Het in de lease-overeenkomst door DB ShortLease opgenomen adres van Lessee wordt geacht te zijn het door Lessee gekozen domicilie, behoudens voor zover conform lid B van dit artikel een adreswijziging is ontvangen door DB ShortLease , in welk geval de meest recente adreswijziging als gekozen domicilie wordt beschouwd.
B. Lessee is met betrekking tot alle adreswijzigingen verplicht daarvan terstond schriftelijk bij DB ShortLease melding te maken.

Download de algemene voorwaarden shortlease